Terms and conditions

Všeobecné obchodní podmínky 


Jméno a příjmení/Obchodní firma:  Lukáš Kučera
Sídlo:             Domoušice 166, 439 68  Domoušice
Identifikační číslo:    74215973
DIČ:            CZ8208202728
Zápis v obchodním/živnostenském rejstříku: MÚ Louny, č.j. MUKK/42542/2010 
 (dále jen "Prodávající")

pro prodej prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese
http://www.leatherhandmade.cz

Kontaktní údaje Prodávajícího: 
Kontaktní adresa:     Domoušice 166, 439 68  Domoušice
Kontaktní e-mail:      lukas-kucera@atlas.cz
Kontaktní telefon:     (+420) 775 632 766 

1.    Úvodní ustanovení

1.1.    Tyto obchodní podmínky (ve smyslu § 1751 zákona č. č. 89/2012 Sb., občanského 
zákoníku, v aktuálním znění, dále jen "občanský zákoník") platí pro nákup 
v internetovém obchodě "Lukáš Kučera" prostřednictvím webového rozhraní 
umístěného na internetové adrese www.leatherhandmade.cz (dále rovněž jen 
"webové rozhraní") provozovaném Prodávajícím.

1.2.    Obchodní podmínky vymezují a upřesňují základní práva a povinnosti 
Prodávajícího, Kupujícího a Uživatele. Kupující zasláním objednávky a dále též 
potvrzením ve webovém rozhraní současně stvrzuje, že akceptuje tyto obchodní 
podmínky a že se s nimi seznámil. Kupní smlouva, tj. obchodní podmínky včetně 
objednávky a jejího přijetí, budou Kupujícímu zaslány e-mailem nebo vytištěné 
poštou bezprostředně po uzavření kupní smlouvy nebo budou přiloženy ke zboží 
nejpozději při dodání zboží Kupujícímu.

1.3.    Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy (za 
"kupní smlouvu" se zde označuje jakákoliv smlouva, uzavřená dle těchto 
obchodních podmínek). Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny 
v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, ledaže se Kupující a 
Prodávající výslovně dohodnou na jiném jazyce. 

1.4.    Znění obchodních podmínek může Prodávající měnit či doplňovat. Práva a 
povinnosti stran se řídí vždy tím zněním obchodních podmínek, za jehož účinnosti 
vznikly.

1.5.    Veškeré smluvní vztahy se řídí obchodními podmínkami a vztahy jimi neupravené 
občanským zákoníkem, a je-li smluvní stranou spotřebitel, zákonem č. 634/1992 Sb., 
o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. 

1.6.    V případech, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od Prodávajícího, jedná 
při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého 
samostatného výkonu povolání, nebo je právnickou osobou, neuplatní se na ni 
ochrana spotřebitele dle těchto obchodních podmínek, zejména se neuplatní 
příslušná ustanovení článku 5 - Odstoupení od kupní smlouvy.

2.    Vymezení pojmů

2.1.    Kupujícím je fyzická nebo právnická osoba, která má v úmyslu koupit 
prostřednictvím webového rozhraní zboží. Vzhledem k platné právní úpravě se 
rozlišuje Kupující, který není spotřebitelem a Kupující, který spotřebitelem je.

2.2.    Spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo 
mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem 
nebo s ním jinak jedná.

2.3.    Zbožím prodávaným prostřednictvím webového rozhraní jsou kožené výrobky a 
další související zboží specifikované ve webovém rozhraní. 

3.    Objednávka a uzavření kupní smlouvy

3.1.    Kupující se může na webovém rozhraní registrovat. Prostřednictvím uživatelského 
účtu lze objednávat zboží, spravovat objednávky, komentovat zboží a provádět 
další úkony, které webové rozhraní umožňuje. Uživatelské jméno a heslo volí 
Kupující sám a je povinen zajistit, že se o nich nedozví třetí osoby. Prodávající 
nenese odpovědnost za případné zneužití uživatelského účtu třetími osobami.

3.2.    Prodávající si vyhrazuje právo bez náhrady zrušit neaktivní uživatelské účty a dále 
účty, jejichž prostřednictvím dochází k porušování dobrých mravů, zákona nebo 
jejichž majitelé se dopouští porušování těchto obchodních podmínek.

3.3.    Webové rozhraní obsahuje seznam zboží a informace o něm, a to včetně uvedení cen 
jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně veškerých daní (včetně 
DPH), cel a dalších poplatků. Ceny prezentovaného zboží a ceny za balení, 
dopravu a dodání zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém 
rozhraní. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím Kupujícímu nelze 
vzájemně kombinovat, ledaže Prodávající uvede výslovně jinak.

3.4.    Prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní je informativního charakteru 
a nejedná se o nabídku ze strany Prodávajícího (resp. o jeho návrh na uzavření 
smlouvy; § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije). 

3.5.    Kupující provádí objednávání zboží:
*    prostřednictvím svého uživatelského účtu, nebo
*    přímo prostřednictvím webového rozhraní bez registrace (vyplněním 
formuláře či jinak), nebo 
*    prostřednictvím e-mailové komunikace s  Prodávajícím zasláním 
objednávky na Kontaktní email Prodávajícího

3.6.    Objednávka musí vždy obsahovat přesný název objednaného zboží (případně 
číselné označení zboží), počet kusů zboží, zvolený způsob platby a dopravy a 
kontaktní údaje Kupujícího (jméno a příjmení, adresu pro doručování, telefonní 
číslo, e-mailovou adresu). 

3.7.    Před závazným odesláním objednávky je Kupujícímu sdělena rekapitulace 
objednávky, zejména druh a množství zboží, dodací adresa a konečná cena, a to 
včetně nákladů na dodání (v závislosti na zvoleném způsobu dodání) a případných 
poplatků spojených se zvoleným způsobem platby. V rámci rekapitulace má 
Kupující poslední možnost měnit zadané údaje. Závaznou objednávku Kupující 
podá prostřednictvím tlačítka "Dokončit objednávku". Údaje uvedené v závazné 
objednávce jsou Prodávajícím považovány za správné. 

3.8.    Smluvní vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím vzniká (tj. kupní smlouva je 
uzavřena) doručením přijetí objednávky (akceptací, dále jen "přijetí 
objednávky"), jež je Prodávajícím zasláno Kupujícímu elektronickou poštou, a 
to na elektronickou adresu Kupujícího, a pokud by k tomuto nedošlo, tak 
úhradou celé kupní ceny nebo převzetím objednaného zboží Kupujícím, dle toho, co 
nastane dříve. Přijetí objednávky (akceptace) může být součástí potvrzení o 
obdržení objednávky (pokud je to v potvrzení výslovně uvedeno), nebo může po 
tomto potvrzení následovat samostatně.

3.9.    Má-li Prodávající pochybnosti o pravosti a vážnosti objednávky, může Kupujícího 
kontaktovat za účelem jejího ověření. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout 
neověřenou objednávku. Na takovou objednávku se potom hledí, jako by nebyla 
podána.

3.10.    Kupující souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání kupní 
smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití prostředků komunikace na 
dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (především náklady na 
internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Kupující sám. 

3.11.    Kupní smlouvou se Prodávající zavazuje dodat Kupujícímu zboží uvedené v 
objednávce a Kupující se zavazuje toto zboží od Prodávajícího či jím zvoleného 
přepravce převzít a zaplatit Prodávajícímu kupní cenu zboží uvedenou v 
objednávce. Kupní cenou se rozumí i náklady spojené s dodáním zboží a 
případné poplatky související se zvoleným způsobem platby, jejichž výše je 
uvedená ve webovém rozhraní a bude uvedená v objednávce a v jejím přijetí.

3.12.    V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně Prodávajícího při uvedení 
ceny zboží ve webovém rozhraní nebo v průběhu objednávání, není Prodávající 
povinen dodat Kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani 
v případě, že Kupujícímu bylo zasláno přijetí objednávky podle těchto obchodních 
podmínek. 

3.13.    Prodávající upozorní Kupujícího, pokud cena uvedená u zboží ve webovém rozhraní 
nebo v průběhu objednávání již není aktuální. Pokud Kupující nesouhlasí se 
zvýšením ceny, Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od kupní smlouvy.

3.14.    Kupující může zrušit objednávky dosud nepotvrzené Prodávajícím telefonicky 
nebo emailovou zprávou na kontaktním telefonním čísle, resp. emailové adrese 
Prodávajícího. Všechny objednávky přijaté Prodávajícím jsou závazné. Pozdější 
zrušení objednávky je možné pouze po dohodě s Prodávajícím. Pokud je takto 
zrušena objednávka zboží, ohledně kterého nejde odstoupit od smlouvy, má 
Prodávající nárok na náhradu nákladů, které již v souvislosti s kupní smlouvou 
vynaložil.

4.    Platební a dodací podmínky

4.1.    V odůvodněných případech (především u objednávek s celkovou cenou nad 5000,-
Kč) může Prodávající požadovat zálohu na kupní cenu. Prodávající je oprávněn 
požadovat uhrazení celé ceny zboží před jeho odesláním nebo předáním 
Kupujícímu (§ 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije).

4.2.    Kupující má možnost zaplatit kupní cenu za zboží Prodávajícímu mimo dalších 
způsobů uvedených ve webovém rozhraní i některým z níže uvedených způsobů:
*    výhradně bezhotovostně převodem na účet Prodávajícího
Případné další platby Kupujícího v souvislosti s výše uvedenými způsoby 
úhrady ceny zboží jsou uvedeny ve webovém rozhraní, v objednávce a budou 
uvedeny v přijetí objednávky. Pokyny pro bezhotovostní platbu (zejména 
variabilní symbol) budou Kupujícímu sděleny v potvrzení objednávky.
4.3.    Platba zboží je možná v českých korunách (Kč) a v měně Euro (€). Částka v 
jednotlivých měnách je k dispozici jasně viditelná po přepnutí tlačítka "Kč / €"

4.4.      V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 5 
pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy. Závazek Kupujícího uhradit kupní cenu 
je při bezhotovostní platbě splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet 
Prodávajícího. 

4.5.    Zboží, které je skladem, Prodávající v případě platby na 
dobírku expeduje zpravidla do 2 pracovních dnů od přijetí objednávky. Při platbě 
převodem na účet Prodávající zboží skladem expeduje zpravidla do 2 pracovních 
dnů od připsání příslušné částky na svůj účet. 

4.6.    Zboží, které není skladem, Prodávající expeduje, jakmile je to možné. O přesném 
datu je Kupující předem informován. 

4.7.    Způsoby dodání zboží jsou uvedené ve webovém rozhraní. Konkrétní způsob 
dodání zboží bude zvolen Kupujícím v objednávce a potvrzen Prodávajícím v přijetí 
objednávky. 

4.8.    Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží jsou 
uvedeny ve webovém rozhraní obchodu, budou uvedeny v objednávce 
Kupujícího a v přijetí objednávky ze strany Prodávajícího. 

4.9.    V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně 
nebo jiným než sjednaným způsobem, je Kupující povinen uhradit náklady spojené 
s takovým doručováním.

4.10.    Dodáním zboží podle těchto obchodních podmínek se rozumí okamžik doručení 
zboží Kupujícímu v souladu s kupní smlouvou. Bezdůvodné odmítnutí zboží 
Kupujícím se nepovažuje za nesplnění povinnosti dodat zboží ze strany 
Prodávajícího ani za odstoupení od smlouvy ze strany Kupujícího. 

4.11.    V případě, že Kupující zboží nepřevezme a neodstoupí od kupní smlouvy v souladu 
s těmito obchodními podmínkami, má Prodávající nárok na náhradu nákladů 
spojených s dodáním zboží a jeho uskladněním (za uskladnění u Prodávajícího za 
každý den prodlení ve výši max. 10,- Kč, maximálně však celkem 500,- Kč nebo do 
výše kupní ceny, pokud je nižší než 500 Kč), jakož i dalších nákladů, které 
Prodávajícímu z důvodu nepřevzetí zboží Kupujícím vzniknou, a dále má právo od 
kupní smlouvy odstoupit. 

4.12.    Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží 
(včetně nákladů na dodání), nikoli však dříve, než zboží převezme. 
Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na Kupujícího 
okamžikem převzetí zboží, nebo okamžikem, kdy měl Kupující povinnost zboží 
převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.

5.    Odstoupení od kupní smlouvy

5.1.    Kupující má podle § 1829 odst. 1 písm. a) občanského zákoníku právo odstoupit od 
kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží (30 dnů v zemích USA). Odstoupení od kupní 
smlouvy může Kupující v této lhůtě zaslat na Kontaktní adresu Prodávajícího nebo 
na Kontaktní e-mail Prodávajícího. Pro odstoupení od kupní smlouvy lze využít 
vzorový formulář poskytovaný Prodávajícím, který bude v případě potřeby zaslán 
kupujícímu na Kontaktní e-mail.

5.2.    V souladu s ustanovením § 1837 občanského zákoníku není možné odstoupit od 
kupní smlouvy v případech kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno 
podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu.

5.3.    Odstoupením od kupní smlouvy se smlouva od počátku ruší. Zboží musí být 
Prodávajícímu vráceno (jinak než na dobírku, kterou Prodávající nepřebírá) do 
14 dnů (30 dnů v zemích USA) od odstoupení od kupní smlouvy na Kontaktní adresu, do jakékoliv 
provozovny Prodávajícího nebo do sídla Prodávajícího. Zboží musí být 
Prodávajícímu vráceno nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné a, je-li to možné, 
v původním obalu. 

5.4.    Kupující k vrácenému zboží přiloží kopii dodacího listu a faktury, byla-li vystavena, 
nebo jiný dokument prokazující koupi zboží, a dále písemné vyjádření o odstoupení 
od kupní smlouvy (viz. vzorový formulář uveden v čl. 5.1) a zvoleném způsobu 
vrácení peněz (převodem na účet). Vyjádření rovněž musí obsahovat kontaktní adresu, telefon a elektronickou adresu Kupujícího.

5.5.    Ve lhůtě deseti dnů od vrácení zboží Kupujícím je Prodávající oprávněn provést 
přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není 
poškozeno, opotřebeno či částečně opotřebováno. Kupující bere na vědomí, že 
pokud zboží vrácené Kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně 
spotřebováno, vzniká Prodávajícímu vůči Kupujícímu nárok na náhradu škody jemu 
tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je Prodávající oprávněn 
jednostranně započíst proti nároku Kupujícího na vrácení kupní ceny a 
nákladů na dodání zboží. 

5.6.    Prodávající vrátí Kupujícímu veškeré přijaté peněžní prostředky, a to včetně nákladů 
na dodání zboží. Prodávající peníze vrátí do 14 dnů (30 dnů v zemích USA) od odstoupení od kupní 
smlouvy Kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je od Kupujícího přijal, tzn. zasláním na jím 
sdělený bankovní účet nebo účet, ze kterého byly prostředky poukázány k úhradě 
kupní ceny (pokud Kupující žádný do 10 dnů od odstoupení Prodávajícímu 
nesdělí), s čímž Kupující tímto vyslovuje svůj souhlas za podmínky, že mu tímto 
způsobem nevzniknou žádné další náklady. Odstoupí-li Kupující od kupní 
smlouvy, Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu 
dříve, než mu Kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží Prodávajícímu odeslal.

5.7.    Jestliže Kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který Prodávající 
nabízí, vrátí Prodávající Kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající 
nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

5.8.    Při zasílání je Kupující povinen zboží zabalit do vhodného obalu tak, aby nedošlo k 
jeho poškození či zničení. Za zboží podstatně poškozené či zničené při přepravě v 
důsledku použití nevhodného obalu nelze vrátit kupní cenu a náklady na dodání 
zboží. 

5.9.    Náklady spojené s navrácením zboží Prodávajícímu v případě odstoupení od 
kupní smlouvy Kupujícím hradí Kupující, a to i pokud nemůže být zboží 
navráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. 

5.10.    Prodávající má právo odstoupit od kupní smlouvy v případech uvedených v těchto 
obchodních podmínkách a dále v případě, že zboží z objektivních příčin (zboží se již 
nevyrábí, dodavatel přestal dodávat do ČR, výrazně se zvýšila jeho cena nebo 
náklady na dodání) není možné za původních podmínek dodat, nebo se plnění stane 
objektivně nemožným, nebo pokud nemá Kupující vyrovnány veškeré závazky vůči 
Prodávajícímu splatné ke dni vystavení objednávky. 

5.11.    V případě, že Prodávající odstoupí od smlouvy, bude Prodávající Kupujícího o této 
skutečnosti neprodleně informovat. V případě, že Kupující již zcela nebo zčásti 
uhradil kupní cenu, bude mu přijatá částka vrácena bezhotovostně na účet sdělený 
mu pro tento účel Kupujícím nebo účet, ze kterého byly prostředky poukázány 
k úhradě kupní ceny (pokud Kupující žádný do 3 dnů od odstoupení Prodávajícímu 
nesdělí), a to do 10 dnů od odstoupení od kupní smlouvy.

5.12.    Byl-li společně se zbožím poskytnut dárek, pozbývá darovací smlouva odstoupením 
od kupní smlouvy kteroukoliv ze stran účinnosti a Kupující tento dárek zašle 
společně s vraceným zbožím.

6.    Odpovědnost za vady 

6.1.    Práva Kupujícího z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy 
(zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2158 až 2174 
občanského zákoníku).

6.2.    Při uplatňování práv z vadného plnění se postupuje v souladu s Reklamačním řádem 
Prodávajícího.

7.    Ochrana osobních údajů

7.1.    Ochrana osobních údajů Kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována 
zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

7.2.    Kupující souhlasí se zpracováním a shromažďováním těchto svých osobních údajů: 
jméno a příjmení, adresa bydliště a doručovací a fakturační adresa, odlišuje-li se od 
adresy bydliště, identifikační číslo a daňové identifikační číslo, adresa elektronické 
pošty a telefonní číslo, případně dalších osobních údajů, které uvede v objednávce 
nebo při registraci uživatelského účtu (dále společně vše rovněž jen jako "osobní 
údaje"), a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. 

7.3.    Zpracováním osobních údajů Kupujícího může Prodávající pověřit třetí osobu 
jakožto zpracovatele. 

7.4.    Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně 
dalších zákonných práv k těmto údajům. Kupující prohlašuje, že byl poučen o tom, 
že osobní údaje je možno na základě písemné žádosti Kupujícího odstranit z 
databáze. Osobní údaje Kupujícího jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní 
údaje Kupujícího Prodávající nepředává žádné další osobě. Výjimku představují 
externí dopravci a osoby podílející se na dodání zboží Kupujícímu, kterým jsou 
osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro 
doručení zboží.

7.5.    Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou 
zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné 
podobě neautomatizovaným způsobem.

7.6.    Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, 
že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. 

7.7.    V případě, že by se Kupující domníval, že Prodávající nebo zpracovatel provádí 
zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a 
osobního života Kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní 
údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
*    požádat Prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
*    požadovat, aby Prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

7.8.    Požádá-li Kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu 
Prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí 
informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující 
náklady nezbytné na poskytnutí informace.

7.9.    Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo 
podnikem Prodávajícího na elektronickou adresu Kupujícího. Kupující dále souhlasí 
se zasíláním obchodních sdělení Prodávajícího. Souhlasy dle obou předcházejících 
vět může Kupující kdykoli odvolat.

7.10.    Dozor nad ochranou osobních údajů provádí Úřad pro ochranu osobních údajů 
(http://www.uoou.cz/).

8.    Závěrečná ustanovení

8.1.    Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní 
smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí 
českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně 
závazných právních předpisů jiných států, která poskytují spotřebiteli vyšší míru 
ochrany.

8.2.    V případě, že některé ustanovení obchodních podmínek je neplatné, neúčinné nebo 
nepoužitelné (nebo se takovým stane), použije se namísto něj ustanovení, které se 
svým smyslem nejvíce blíží neplatnému, neúčinnému nebo nepoužitelnému 
ustanovení. Neplatností, neúčinností nebo nepoužitelností jednoho ustanovení není 
dotčena platnost ostatních ustanovení. Měnit či doplňovat kupní smlouvu (včetně 
obchodních podmínek) lze pouze písemnou formou. 

8.3.    V otázkách neupravených kupní smlouvou (včetně objednávky a jejího přijetí) a 
obchodními podmínkami (či případně komunikací mezi stranami) se právní vztah 
řídí podmínkami uvedenými ve webovém rozhraní. Informace o jednotlivých 
technických krocích vedoucích k uzavření kupní smlouvy jsou patrné z webového 
rozhraní.

8.4.    Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou 
musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, 
nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle 
volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty 
uvedenou v jeho uživatelském účtu nebo v objednávce, nebo v rámci komunikace 
mezi stranami.
      
8.5.    Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a 
činnost Prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu 
provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Kontrolu dodržování 
právních předpisů týkajících se technických požadavků na zboží a bezpečnost zboží 
provádí Česká obchodní inspekce (http://www.coi.cz/). Česká obchodní inspekce 
provádí též kontrolu dodržování předpisů na ochranu spotřebitele. Práva 
spotřebitelů hájí i jejich zájmová sdružení a jiné subjekty na jejich ochranu.

8.6.    Případné stížnosti vyřizuje Prodávající prostřednictvím Kontaktního e-mailu, nebo 
se může Kupující obracet na v předchozím odstavci vypočítané subjekty. 
Prodávající není ve vztahu ke Kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ani žádné 
takové dobrovolně nedodržuje (ve smyslu § 1826 odst. 1 písm. e) občanského 
zákoníku).

8.7.    Obsah webových stránek Prodávajícího, všechny na nich materiály (texty, 
fotografie, obrázky, loga a další) a v souvisejících tištěných médiích (propagační 
letáky, inzerce atd.), včetně programového vybavení webového rozhraní a těchto 
obchodních podmínek, je chráněn autorským právem Prodávajícího a může být 
chráněn dalšími právy třetích osob. Obsah nesmí být Kupujícím a Uživatelem 
měněn, kopírován, rozmnožován, šířen ani použit žádnou třetí stranou k jakémukoli 
účelu bez písemného souhlasu Prodávajícího. Zejména je zakázáno úplatně nebo 
bezplatně zpřístupňovat fotografie a texty umístěné na webovém rozhraní. Při 
nerespektování tohoto zákazu bude Prodávající postupovat v souladu se zákonem č. 
121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Názvy a označení 
výrobků, zboží, služeb, firem a společností mohou být registrovanými obchodními 
známkami příslušných vlastníků. 

8.8.    Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob 
do webového rozhraní nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Uživatel 
a Kupující nesmí při využívání webového rozhraní používat postupy, které by mohly 
mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla 
jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít 
programové vybavení nebo další součásti tvořící webového rozhraní a užívat 
webové rozhraní nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který 
by byl v rozporu s jeho určením či účelem. 

8.9.    Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je uložena a archivována Prodávajícím 
v elektronické podobě a není přístupná třetím osobám (ustanovení těchto podmínek 
a zákona o poskytnutí kupní smlouvy a obchodních podmínek Kupujícímu nejsou 
tímto jakkoli dotčena). Kupní smlouvu včetně obchodních podmínek poskytne 
Prodávající Kupujícímu na vyžádání v textové podobě (v elektronické podobě 
zasláním emailem)

8.10.    V případě dotazu k obchodním podmínkám a kupní smlouvě poskytne 
Prodávající Kupujícímu bezodkladně veškeré potřebné informace. 

9.    Mimosoudní řešení sporů (ADR)

9.1.      Pro řešení sporů mimosoudně je spotřebiteli umožněno ze zákona se obrátit na Českou obchodní inspekci (www.coi.cz), kde najde veškeré potřebné informace a formuláře.

 

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 25.2.2017.

 

 

 

Reklamační řád 

Jméno a příjmení/Obchodní firma: Lukáš Kučera
Sídlo: Domoušice 166, 439 68  Domoušice
Identifikační číslo: 74215973
DIČ: CZ8208202728
Zápis v obchodním/živnostenském rejstříku: MÚ Louny, č.j. MUKK/42542/2010   
 (dále jen „Prodávající“)

pro reklamaci zboží zakoupeného prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese
http://www.leatherhandmade.cz

Kontaktní údaje:
Kontaktní adresa:     Domoušice 166, 439 68  Domoušice
Kontaktní e-mail:     lukas-kucera@atlas.cz 
Kontaktní telefon:     (+420) 775 632 766
              
1. Reklamační řád upravuje způsob a podmínky reklamace vad zboží a uplatnění nároků ze záruky za jakost, v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v aktuálním znění, a je-li Kupujícím spotřebitel, zákona č. 634/1995 Sb., zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

2. Práva z vadného plnění, včetně záruční odpovědnosti, uplatňuje Kupující u Prodávajícího na Kontaktní adrese Prodávajícího (další způsoby uplatnění vad dle Reklamačního řádu nejsou tímto jakkoli omezeny). Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy Prodávající obdržel od Kupujícího reklamované zboží.

3. Prodávající odpovídá Kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající zejména odpovídá Kupujícímu za to, že v době, kdy Kupující zboží převzal:
* má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
* je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
* zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

4. U veškerého nového zboží prodávaného Prodávajícím Kupujícímu, který je spotřebitelem, odpovídá Prodávající Kupujícímu za to, že zboží při převzetí nemá vady a že se vady u spotřebního zboží nevyskytnou v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí zboží Kupujícím. Pokud je v záručním listu nebo přímo na zboží uvedena delší doba než podle předchozí věty, uplatní se tato delší doba. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Není-li Kupující spotřebitelem, není mu záruka za jakost poskytována.

5. V případě, že se v průběhu záruční doby nebo v průběhu doby dle předcházejícího odstavce vyskytne vada zboží, pro kterou nemůže být zakoupený výrobek používán zcela řádně, a tuto vadu lze odstranit, má Kupující právo na jeho bezplatnou opravu.U odstranitelné vady na dosud nepoužitém výrobku má Kupující právo místo odstranění vady požadovat výměnu vadného výrobku za bezvadný. U odstranitelné vady má Kupující dále právo na přiměřenou slevu z kupní ceny. 

6. V případě vady, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby zboží mohlo být řádně užíváno jako zboží bez vady, má Kupující právo na výměnu zboží, na přiměřenou slevu z kupní ceny anebo má právo od kupní smlouvy odstoupit. 

7. Práva z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující o vadě před převzetím věci věděl, nebo pokud vadu sám způsobil. Kupující nemá právo od kupní smlouvy odstoupit, ani požadovat dodání nové věci, pokud nemůže věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel, vyjma případy stanovené zákonem. 

8. Neodstoupí-li Kupující od kupní smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Kupujícímu působilo značné obtíže.

9. Kupující je povinen uplatnit reklamaci u Prodávajícího (nebo osoby určené k opravě) bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Doručené reklamace jsou vyřizovány bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodnou jinak. O uplatnění a vyřízení reklamace vystaví Prodávající písemné potvrzení.

10. Dnem uplatnění reklamace se rozumí den, kdy bylo zboží doručeno na Kontaktní adresu Prodávajícího, do jakékoliv provozovny Prodávajícího nebo do sídla či místa podnikání Prodávajícího. 

11. V případě sporné reklamace rozhodne Prodávající o jejím přijetí do tří pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace.

12. Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se nevztahují na zboží, u kterého byla reklamace uplatněna po uplynutí stanovené záruční doby, a dále na opotřebení zboží způsobené jeho užíváním. Opotřebením způsobeným běžným užíváním se rozumí i snížení kapacity baterií a akumulátorů. Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se nevztahují na vady způsobené nesprávným užíváním, nedodržením návodu, nevhodnou údržbou nebo nesprávným skladováním. U věcí prodávaných za nižší cenu Prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána; místo práva na výměnu má Kupující v tomto případě právo na přiměřenou slevu. 

13. Reklamaci lze uplatnit následujícím způsobem:
* Informování Prodávajícího telefonicky, e-mailem či písemně.
* Pokud to webové rozhraní umožňuje, může Kupující pro oznámení reklamace využít reklamační protokol, který mu bude zaslán na adresu elektronické pošty nebo je k dispozici ke stažení na webovém rozhraní.
* Doručení reklamovaného zboží (jinak než na dobírku, kterou Prodávající nepřebírá) na Kontaktní adresu Prodávajícího (nebo osoby určené k opravě), do jakékoliv provozovny Prodávajícího nebo do sídla či místa podnikání Prodávajícího. Při zasílání je Kupující povinen zboží zabalit do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení. Ke zboží je nutno přiložit doklad o zakoupení zboží či fakturu, byla-li vystavena, nebo jiný dokument prokazující koupi zboží, spolu s popisem vady a návrhem na způsob řešení reklamace.

14. Prodávající neodpovídá za újmu na zdraví osob, případně újmu na majetku a zboží, které budou zapříčiněné neodborným zacházením, či zneužitím zboží, popřípadě nedbalostí.